ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Door het overmaken van zijn bestelling, wordt iedere klant geacht de hieronder vermelde leverings- en verkoopsvoorwaarden te kennen en zich zonder voorbehoud met deze akkoord te verklaren, met uitsluiting van alle hiermede strijdige bepalingen.

Er kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van onze firma en alleen door de hiertoe bevoegde personen. Eventuele afwijkingen aldus toegestaan, zijn slechts geldig voor de bestelling waarvoor zij werden overeengekomen.

1. Bestellingen voor België worden vanaf €450 franco geleverd, bij alle bestellingen van minder dan €450 zal een toeslag van €15 aangerekend worden. Alles buiten België in overleg.

2. Bestellingen en annulaties zijn slechts geldig in zoverre zij schriftelijk bevestigd werden. In elk geval is geen enkele annulatie van de bestellingen nog geldig na acht volle dagen te rekenen vanaf het plaatsen van de bestelling.

3. Wanneer de klant een bestelling eenzijdig of laattijdig annuleert behouden wij ons het recht voor ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die beloopt op 15% der waarde van de overeenkomst, behoudens het recht van onzentwege en werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.

4. De aangeduide leveringstermijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot contractbreuk, noch boetes of schadevergoeding te onzen laste.

5. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens anders luidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

6. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van €25.

7. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

8. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper (Mechelen)

9. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

10. De prijzen door onze vertegenwoordigers aangeduid, zijn het alleen bij wijze van inlichting en zonder verbintenis. De klanten worden verzocht zicht te beroepen op onze facturen voor de juiste voorwaarden.